Regulamin świadczenia Usługi Ochrony Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS

PREAMBUŁA

Celem świadczenia Usługi Ochrony Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS jest zapewnienie anonimowości danych Abonenta poprzez zastąpienie danych Abonenta danymi Usługodawcy. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Usługa ta jest wykonywana ukryte dane mogą być udostępnione osobom trzecim oraz organom władzy publicznej zgodnie z tymi przepisami.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługodawcą jest Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, Polska, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w całości wpłaconym, REGON: 121128870, NIP: 6751427096.
  2. Regulamin - oznacza regulamin świadczenia Usługi Ochrony Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.whoisdataprotection.com.
  3. Usługa - Usługa Ochrony Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS.
  4. Abonent - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu szczególne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, który w celu rejestracji domeny internetowej zawarł z Rejestratorem umowę o rejestrację domeny.
  5. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Domena internetowa (domena) - oznacza unikalny ciąg dozwolonych znaków alfanumerycznych, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Rejestratora.
  7. Rejestracja domeny - proces polegający na umieszczeniu nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej serwerami DNS w bazie Operatora Rejestru.
  8. Operator Rejestru - oznacza podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu TLD zgodnie z regułami ustalonymi przez ICANN i posiadający stosowne porozumienie z ICANN.
  9. ICANN - ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tłum. Internetowa Korporacja do Spraw Nadawania Nazw i Numerów, http://www.icann.org.
  10. Rejestrator - oznacza Podmiot, który uzyskał akredytację ICANN, a także ma podpisaną umowę z Usługodawcą w sprawie świadczenia Usługi Ochrony Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS i jest upoważniony przez Abonenta do reprezentowania go przed Usługodawcą.
  11. Zainteresowany - oznacza podmiot starający się ustalić dane Abonenta domeny za pomocą bazy WHOIS bądź też bezpośrednio u Usługodawcy, a także podmiot dostarczający do Abonenta korespondencję elektroniczną lub zwykłą.
  12. WHOIS - oznacza ogólnodostępną bazę danych Abonentów domen internetowych
  13. bsługa administracyjna i techniczna - zespół czynności niezbędnych do zarządzania domeną, które obejmują między innymi takie czynności jak: zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta, udostępnienie systemów przetwarzania tych danych, wydawanie kodów authinfo, transfer oraz konfiguracja domeny.

 2. Świadczenie Usługi
  1. Usługa może być świadczona tylko dla tych domen, dla których Rejestrator świadczy obsługę administracyjną i techniczną.
  2. Usługa polega na zastąpieniu w bazie WHOIS danych kontaktu:
   1. Abonenta domeny,
   2. technicznego,
   3. administracyjnego,
   4. billingowego.
  3. Dane zostaną zastąpione według następującego schematu:
   1. nazwa kontaktu - zostanie zastąpiona nazwą Usługodawcy,
   2. adres kontaktu - zostanie zastąpiony adresem Usługodawcy,
   3. numer telefoniczny kontaktu - podawany będzie numer telefoniczny Usługodawcy, pod którym Zainteresowany może uzyskać informacje w jaki sposób skontaktować się z Abonentem domeny,
   4. numer faksu kontaktu - podawany będzie numer faksu Usługodawcy,
   5. adres poczty elektronicznej kontaktu - zostanie zastąpiony indywidualnym i unikalnym adresem e-mail dla każdej domeny.
  4. Zamówienie Usługi oraz rezygnacja z niej odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Rejestratora.
  5. Usługodawca będzie przekazywał wiadomości e-mail wysyłane na adres widoczny w bazie WHOIS na rzeczywisty adres e-mail Abonenta domeny.
  6. Usługodawca będzie przekazywał na rzeczywisty adres poczty elektronicznej Abonenta dane wprowadzone przez Zainteresowanego do formularza kontaktu z Abonentem dostępnego na stronie http://www.whoisdataprotection.com.
  7. Abonent zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o korespondencji nadesłanej do Usługodawcy a skierowanej do Abonenta. Usługodawca przekaże korespondencję Abonentowi na jego wyraźną prośbę i po opłaceniu przez niego kosztów takiego przekazania. Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji korespondencji o której Abonent został poinformowany, a co do której nie zgłosił prośby o przekazanie.

 3. Ochrona danych osobowych
  1. Usługodawca ma prawo przetwarzać następujące dane osobowe Abonenta:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. adres poczty elektronicznej,
   4. numer telefonu oraz faksu.
  2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do świadczenia Usługi. Dane te przekazywane są za pośrednictwem Rejestratora na potrzeby wykonania niniejszej Usługi, o czym Rejestrator powinien poinformować Abonenta.
  3. Rejestrator zapewnia Abonentowi możliwość wglądu do jego danych i możliwość ich poprawienia, jak również realizację wszelkich innych praw dotyczących ochrony danych osobowych, które mu przysługują. Wszelkie czynności związane z poprawieniem, uzupełnieniem, usunięciem danych osobowych Abonenta oraz realizacją wszelkich innych praw dotyczących ochrony danych osobowych, które mu przysługują, Abonent może wykonywać za pośrednictwem Rejestratora.
  4. Abonent zobowiązuje się do podania danych prawdziwych i dokładnych.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych i niedokładnych danych przez Abonenta.
  6. Dane osobowe Abonenta przetwarzane będą przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi. Usługodawca może przetwarzać dane Abonenta przez czas dłuższy niż okres świadczenia usługi dla realizacji wynikających z prawa obowiązków.
  7. Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Abonent oświadcza ponadto, iż został poinformowany przez Usługodawcę o:
   1. danych rejestrowych Usługodawcy,
   2. celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Usługodawcę,
   3. okresie przetwarzania danych Abonenta przez Usługodawcę,
   4. uprawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   5. prawie do przenoszenia danych,
   6. prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   7. profilowaniu przy wykorzystaniu plików cookies,
   8. prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
   9. uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Usługodawca zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych Abonenta w sposób sprzeczny z celem przetwarzania, a także sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  9. Usługodawca zobowiązuje się przedsięwziąć uzasadnione środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych Abonenta przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
  10. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych przez Abonenta, może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi przez Usługodawcę na zasadach określonych w pkt. VII.6.

 4. Obowiązek przestrzegania prawa
  1. Abonent oświadcza, iż nie wykorzystuje Usługi w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z przepisami w szczególności prawa polskiego.
  2. Abonent zobowiązuje się przestrzegać zasad porządku prawnego. Abonent zobowiązuje się do niewykorzystywania Usługi w celach sprzecznych z prawem. Za cele sprzeczne z prawem uznaje się w szczególności ukrywanie danych w celu:
   1. uniknięcia odpowiedzialności za publikowanie treści pornograficznych,
   2. masowego wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam),
   3. naruszania poprzez rejestrację domeny praw wyłącznych przysługujących osobom trzecim,
   4. publikacji treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym, naruszających prywatność, wulgarnych lub obscenicznych.
  3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu z Usługi przez Abonenta niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Abonenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zaprzestać świadczenia Usługi.

 5. Przekazywanie danych Abonenta osobom trzecim oraz organom władzy publicznej
  1. Celem świadczenia niniejszej Usługi jest ukrycie danych Abonenta w bazie WHOIS, niemniej jednak możliwe jest przekazanie danych osobowych Abonenta organom władzy publicznej, które działając na podstawie przepisów prawa zwróciły się do Usługodawcy ze stosownym wnioskiem o ich przekazanie.

 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi winna zostać przekazana Usługodawcy w formie pisemnej i określać:
   1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim,
   2. nazwę domeny, której dotyczy,
   3. zarzuty Abonenta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Usługodawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozstrzygnąć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Abonenta przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, przesyła on w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usługi, zmiany w zakresie oferty świadczonej Usługi, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Usługodawcy z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. O zmianach Usługodawca poinformuje Abonenta za pośrednictwem Rejestratora. Abonent będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianach. Termin ten dla Abonenta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni. Oferta, o której mowa w niniejszym punkcie powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów. W przypadku skutecznego złożenia oferty Usługodawca ma prawo do:
   1. przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   2. odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego Usługi.
   Usługodawca poinformuje Abonenta za pośrednictwem Rejestratora o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.
  2. Dla świadczenia niniejszej Usługi właściwe jest prawo polskie.
  3. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie niniejszej Usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie to wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Rejestratorowi. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi wiąże się z ujawnieniem danych w bazie WHOIS.
  4. Świadczenie niniejszej Usługi nie powoduje utraty przez Abonenta domeny praw z tytułu jej rejestracji.
  5. Usługa świadczona jest na czas obsługi administracyjnej i technicznej domeny u Rejestratora.
  6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć świadczenie niniejszej Usługi w terminie 14 dni z zastrzeżeniem formy pisemnej wypowiedzenia za proporcjonalnym zwrotem opłaty wniesionej przez Abonenta.
  7. Abonent ma prawo zaprzestać korzystania z Usługi poprzez dokonanie stosownej zmiany w systemie teleinformatycznym Rejestratora. Zmiana taka będzie oznaczała rezygnację z Usługi, co powoduje zaprzestanie jej świadczenia ze skutkiem natychmiastowym.
  8. W przypadku podania przez Abonenta danych nieprawdziwych lub niekompletnych Usługodawca ma prawo wypowiedzieć świadczenie niniejszej Usługi ze skutkiem natychmiastowym bez zachowanie formy pisemnej. O podaniu danych nieprawdziwych lub niekompletnych Usługodawca zawiadamia Rejestratora.
  9. Abonent oświadcza, iż pokryje wszelkie szkody jakie poniósł Usługodawca z tytułu pozwania go przez osobę trzecią dochodzącą swych praw w związku z zarejestrowaną domeną internetową, a do której prawa przysługują Abonentowi. Usługodawca może wezwać Abonenta do uczestnictwa w sporze.
  10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Świadczenie Usługi rozpoczyna się z chwilą zamówienia Usługi przez Abonenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Rejestratora.
  12. W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa reszta postanowień zachowuje moc obowiązującą.
  13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.