Regulamin Regulamin korzystania z serwisu internetowego Whois Data Protection

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego Whois Data Protection.
  2. Usługodawcą jest Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, Polska - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351164 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w całości wypłaconym, REGON: 121128870, NIP: 6751427096 - zwany w dalszym ciągu regulaminu "WDP".
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.whoisdataprotection.com zwaną dalej stroną WWW WDP.
  4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot korzystający ze strony WWW WDP.
  5. Konsument to osoba fizyczna korzystająca ze strony WWW WDP w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Użytkownicy korzystając ze strony www.whoisdataprotection.com zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
  7. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Stroną WWW www.whoisdataprotection.com administruje WDP.
  9. Zawartość stron WDP stanowi własność Whois Data Protection Sp. z o.o. i jest prawnie chroniona.
  10. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy strony WDP mają prawo przeglądać stronę WDP oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.

 2. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym WDP.
  1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW WDP niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.
  2. WDP zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

 3. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę
  2. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości strony WDP bez zgody WDP wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
  3. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach WDP będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
  4. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron WDP, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do WDP.
  5. Zawartość stron WDP została przygotowana przez WDP w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak WDP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron WDP.
  6. Zawartość stron WDP została przygotowana przez WDP w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak WDP nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  7. Zabronione jest korzystanie ze stron WDP w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
   1. masowe wysyłanie pakietów do stron WDP,
   2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron WDP,
   3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron WDP.
  8. Działania opisane w pkt. III.7 stanowić mogą dla WDP podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron WDP dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

 4. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana WDP w formie pisemnej na adres korespondencyjny WDP i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta WDP,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   4. zarzuty Klienta,
   5. okoliczności uzasadniające reklamację,
   6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. WDP obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozstrzygnąć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WDP przez podmioty, za które WDP nie ponosi odpowiedzialności, WDP przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 5. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a WDP, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby WDP. z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2010 r.