Polityka prywatności.

Poznaj szczegóły Polityki prywatności

W serwisie whoisdataprotection.com stosowane są pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Niniejsza "Polityka prywatności" służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje Whois Data Protection sp. z o.o., używane są pliki cookies oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików cookies oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z profilowaniem przy wykorzystaniu plików cookies jak również jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z wypełnieniem formularza znajdującego się na stronie internetowej whoisdataprotection.com. Nawigacja niniejszej strony internetowej i brak blokady plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki rozumiane są jako wyraźne działanie potwierdzające chęć korzystania z plików „cookies” na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Whois Data Protection sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), REGON: 121128870, NIP: 6751427096, e-mail: info@whoisdataprotection.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@whoisdataprotection.com. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu profilowania przy użyciu plików cookies na zasadach opisanych poniżej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Whois Data Protection (występującą w roli administratora) w innych celach niż profilowanie będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz pozwalają na profilowanie przy wykorzystaniu plików cookies.

Masz prawo do żądania od Whois Data Protection dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki "cookies". W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki "cookies" pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki "cookies"?

Pliki „cookies” pełnią funkcje zapamiętywania preferencji użytkownika i dostosowywania do nich zawartości stron internetowych, umożliwiania przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecania użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki "cookies"?

Pliki "cookies" stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 3. Analizy i badania zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Jakich plików "cookies" używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików "cookies", które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

 1. Ze względu na czas przez jaki plik "cookie" jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika - stosujemy zarówno pliki "cookies" umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 2. Ze względu na pochodzenie wystawcy - stosujemy zarówno własne pliki "cookies", jak i pliki "cookies" zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
 3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika - najczęściej stosujemy pliki "cookies" potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki "cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików "cookies" pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki "cookies", pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików "cookies" pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej Polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików "cookies" dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Jak usunąć lub zablokować pliki "cookies"?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików "cookies" stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików "cookies" w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików "cookie" na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików "cookie" dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików "cookies". Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.